Vårt miljöarbete

Vår verksamhet ska bidra till ett minskat klimatavtryck. Detta är vår idé om hur vi bedriver ansvarsfulla och långsiktigt hållbara affärer.

Vi uppnår detta genom att varje år förebygga, beräkna och ständigt minska vår verksamhets miljöpåverkan och kompensera för mer än vårt totala klimatavtryck.

Rullad matta i ull.
Garnrullar på fabrik.

I vårt eget miljöarbete arbetar vi efter principen ”Lead to change” som i korthet innebär att vi visar andra vägen genom det vi själva åstadkommer.

Genom vår medverkan i 100gruppen har vi utvecklat en cirkulär affärsmodell så att vi idag kan leverera heltäckande golvlösningar med full garanti även vid återbruk Ogeborg CARES.

Vår verksamhet är transparent mot omvärlden och följer lagar och föreskrifter inom alla områden där vi har en miljöpåverkan.

Vår senaste Miljöredovisning hittar du under dokumentation.

Garnnystan uppställda i fabriksmiljö.

Kompensera

Klimatkompensation innebär att den mängd utsläpp av växthusgaser (mätt i ton CO2) vi genererar i vår verksamhet kompenseras genom miljöinvesteringar som ger upphov till utsläppsreducerande effekter (minskat klimatavtryck) utanför den egna verksamheten.

Detta kan göras genom investeringar i t.ex. utsläppsrätter, projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering eller i projekt som bevarar eller planterar skog.

I vårt fall investerar vi i småskaliga direktverkande solenergisystem i Afrika tillsammans med vår samarbetspartner Trine. Läs mer om Trines arbete.

Våra investeringar leder till direkta och beständiga ekologiska-, sociala- samt hälsomässiga vinster för de familjer som nyttjar solcellssystemen.

För att en åtgärd ska kunna rubriceras som klimatkompenserande bör den följa kriterier som är vedertagna och accepterade. Läs mer om dessa nedan.

På senare tid har begreppet Klimatpositivt Företag och Klimatpositiv Produkt blivit vanligare inom marknadsföring. Läs mer om varför vi har valt en viss försiktighet med att använda dessa begrepp.

Kriterier

Vid Ogeborgs klimatinvesteringar skall nedan kriterier gälla:

  • Säkerställd nytta: Klimatnyttan skall vara ett direkt resultat av de pengar som investeras i ett projekt och skulle ej uppnåtts utan dessa.
  • Mätbarhet: Den minskade miljöbelastningen skall vara kvantifierbar med vedertagna och erkända mätmetoder.
  • Transparens: Vi skall vara öppna med hur projekten fungerar och vilka beräkningsmodeller som används.
  • Verifierbarhet: Projektets beräkningsgrunder ska kunna verifieras av tredje part. Alternativt beräknas på ett sådant sätt att klimatnyttan ej kan ifrågasättas.
  • Spårbarhet: Projekten ska vara spårbara och kunna följas i realtid under sin löptid.
  • Beständighet: Investeringen skall leda till en beständig klimatnytta, innebärande att utsläppen reduceras permanent och inte bara försenas.
  • Hållbar utveckling och CSR: Förutom att kompensera för växthusgasutsläpp skall projekten alltid ha sociala mervärden samt bidra till lokal samhällsutveckling.