Miljö

Miljöarbete

All företagsamhet får konsekvenser och belastar miljön i olika grad. Alla varor och tjänster som produceras är uttryck för en värdering av tillvaron. De speglar företagets ansvar för omvärlden. Kvalitet, miljötänkande och omtanke ska gå hand i hand, i alla fall om vi på Ogeborg får bestämma. Under flera år har vi ständigt utvecklat vårt miljötänkande, bland annat genom kvalitetssystem som syftar till att säkra allt från projektering till underhåll av produkterna.

Vårt viktigaste miljömål är idag att maximera livslängden på de produkter vi levererar. Med vårt kvalitetssäkringssystem PST lägger vi särskild energi på områdena installation och underhåll. Bland annat utbildar vi och certifierar golvhantverkare enligt PST kvalitetssäkring. Dessutom erbjuder vi oss att vid större projekt hjälpa till med genomgång och uppstart av det dagliga och periodiska underhållet. Något som ger en ökad livslängd för våra produkter och resulterar i minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Genom vår certifiering enligt ISO 14001 visar vi omvärlden att vi i vår verksamhet tar miljöarbetet på allvar. ISO 14001 innehåller en rad stränga krav på miljöanalyser, miljöprogram, miljörevisioner etc. Du kan läsa mer om detta under rubrikerna Miljöledning och Miljöredovisning.

Ogeborg är sedan april 2007 också ett Klimatneutralt företag. Detta innebär att en noggrann klimatrevision görs av hur mycket koldioxid verksamheten orsakar under ett år, samtidigt som den totala mängden minskas genom olika åtgärder, speciellt inom transportområdet där vår största miljöpåverkan sker.
Vi kompenserar sedan för den mängd vi ändå orsakar, genom att investera i koldioxidsänkande och klimatförbättrande projekt i Afrika, Brasilien och Indien.

 

Miljöledning

Miljöstyrning hela vägen från tillverkning till återvinning.

Ogeborg har som första distributör av textila golv lyckats åstadkomma ett överlappande miljöledningssystem med en egen lokal certifiering enligt ISO 14001. Målet är att arbeta med en helhetssyn på kvalitet och miljö. Strävan är att skapa långsiktigt hållbara arbetsmiljöer där produktens miljö- och arbetsmiljöpåverkan beaktas i varje skede.

Livscykel-Miljostyrning

1. Tillverkning
– Screening av produkter avseende allergener m.m.

2. Transport
– Samordning av transporter
– Kvalitetsövervakning
– Miljödata från speditör
– Reparegistret beträffande emballage

3. Leverantörsbedömning
– Leverantörsbedömningar görs enligt ISO 14001 systemet
– Endast Leverantörer inom EU

4. Projektering
– Checklistor
– Rådgivning
– Hur förenklas städningen?
– Entrézoner
– Utbildning och certifiering av projektledare och arkitekter i form av PST Grön

5. Installation
– Stickprovskontroller
– Tydliga läggningsinstruktioner
– Kemikaliebedömning
– Lågemitterande limmer och primers
– Ecofix installationssystem
– Utbildning och certifiering av golvläggare i tre nivåer: PST Guld, PST Silver och PST Brons

6. Städgenomgång
– Säkring av städmetoder tillsammans med städbolag
– Städkonsulenter på plats
– Tydliga skötselråd

7. Brukandeskede / Underhåll
– Stickprovskontroller
– Fläckservetter
– Maskinell städning
– INSTA 800
– Utbildning och certifiering av städpersonal i form av PST Blå

8. Återvinning
– I dagsläget arbetar vi enligt steg 1 och 4 i EU:s avfallshierarki, där materialet energiåtervinns vid förbränning. Utredning avseende ytterligare förbättrad hantering av restprodukter pågår.

 

Miljöpolicy

Ogeborg AB:s bidrag till en bättre global miljö är att ständigt minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar inom de områden vi kan påverka.

Golvmaterial, arbetsmetoder och transporter väljs och hanteras därför så att de har minsta möjliga miljöpåverkan under hela sin livscykel. Detta sker genom ledning av verksamheten mot miljöanpassade golv, samverkan med kunder och leverantörer, samt administrativa rutiner som leder till minskad resursförbrukning.

Vår verksamhet följer alla lagar och föreskrifter inom de områden där Ogeborg AB har en miljöpåverkan.

 

Miljöredovisning

Vår senaste Miljöredovisning hittar du under dokumentation.

 

Miljölänkar

Här hittar du en rad länkar till olika webbplatser med anknytning till miljö och vårt miljöarbete.

www.klimatneutral.se
Ogeborg är ett Klimatneutralt företag

www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket

www.algore.com

www.wecansolveit.org
Miljölänkar om klimatförändringar och växthuseffekten

www.thesouthpolegroup.com
South Pole Group ansvarar för beräkningen av våra utsläpp av koldioxid, och administrerar våra kompensationsprojekt.